تصاویر منتشر شده از امیرحسین اشرفی در کنفرانس ها و سمینار های علمی آموزشی

امیر حسین اشرفی طی 10 سال گذشته در زمینه تبلیغات، تولید محتوا و برنامه نویسی فعال بودن و تجربیات خود را در سمینار های رسمی زیادی به جوانان منتقل کردن